2 ayaklı kitap okuma listesi

1- Ehli Sünnet Akaidi — Ömer Nesefi (Kelam ilmi bütün ilimlerin en mühimidir. Bu kitapta da Akaid )

2- Salih Suruç- Kâinatın Efendisi ( Siyer kitabı- Kainat’ın Halıkını tanıdıktan sonra tanıması gereken yegane kişi Hatemül Enbiya Hz. Muhammed Aleyhisselam’dır.)

3- Halit Ertuğrul — Kendini arayan Adam (Bu kitabı her müslüman genç büyük bir dikkatle okumalı)

4- Rasim Özdenören — Müslümanca Düşünme üzerine denemeler (Kafa açıcı bir tefekkür kitabı)

5- Yitik Cennet - Sezai Karakoç (Edebi zevki uyandıracak muazzam kıymette bir eser)

6- Sezai Karakoç — Diriliş Neslinin Amentüsü (Şevki arttırmak noktasında çok faydalı ve bir oturuşta bitirilecek ince bir kitap)

7- NFK- Dünya bir inkılap bekliyor ( Yine şevki körüklemek için temel kitaplardan)

8- Davam- Necmettin Erbakan ( Bu kitaplar artan şevkimizin üzerine bir de iş yapma gayreti dahil olacak)

9- Minyeli Abdullah — Hekimoğlu İsmail ( Bu romanda ise bir önceki kitaplarda yüklenen şevkle birlikte muazzam bir duygusal beslenme yaşanacak.)

10- Halit Ertuğrul — Düzceli Mehmet ( Bu kitapta yaşanmış bir olay anlatılıyor. Kelam bilgilerimiz tüm ömür lazım olduğu için bu kitapta yine hayatımız boyunca çok karşılaştığımız bir karakter tiplemesiyle karşılaşacağız. Bazı hüccetler kafaya çivi gibi çakılmalı)

11- Rasim Özdenören — Kafa karıştıran Kelimeler (Bu kitabı üniversite okuyan her gencin okuması lazım. Hayatımızın her safhasında maruz kaldığımız pozitivizm ve rasyonalizm akımlarının zihin yapımızı nasıl işgal ettiğini anlamamız yönünden çok önemli. Edebi bir üslup da var olduğu için okuruna çok şey kazandırıp kafasını açan bir kitap.)

12- İrade terbiyesi — Jules Payot (Bu kitap hakkında Ord. Prof. Ali Fuat Başgil hocanın ve Cemil Meriçin çok güzel övgüleri var. İsmiyle müsemma bir kitap. Burada disiplin kazanıp kaldığımız yerden devam etmiş oluyoruz.)

13- İman ve Aksiyon — Necip Fazıl (İslam’ın yüce hükümlerine karşı gereken hassasiyeti ve mücadele ruhunu taşımamız için mühim bir eser)

14- Abdülhamidin Kurtlarla Dansı 1 — Mustafa Armağan (Tarih)

15- Bir değirmendir Dünya — Cahit Zarifoğlu (Edebi zevki diri tutmak)

16- Nurettin Topçu — Var olmak (Hafif hafif felsefi dokunuşlarla insanın nazarını kainatın üzerine çıkartacak ve ontolojik ve epistemolojik olarak birtakım kavramları oturtma çabasına sokacak bir kitap)

17- Beş Şehir — Ahmet Hamdi Tanpınar (Toplum düzenine ince yerişler barındıran güzel bir roman)

18- Yavuz Sultan Selim — Kemal Arkun (Tarih / Özellikle Rafizilik ve dönemin akımlarını detaylıca anlatıyor. Bu sayede günümüz Türkiyesinde yaşanan birçok problem analiz edilebilir

19- Tolsloy — İnsan ne ile yaşar (Güçlü bir kalemden tefekkürün boyutlarını genişletecek bir kitap)

20- Kalplerin Keşfi — İmam Gazali (Bu kitabı okuyunca ben müslüman değil miyim acaba diye düşünebilirsiniz. Her okurun başına gelmiştir. Bu kitabı okuma amacımız titreyip silkelenmek.)

21- Saadettin Ökten — Fincanımda Kola var (İnsandan topluma doğru halkalarla incelemeler sunan güzel bir deneme. Eriyen toplum kültürümüzü çok iyi açıklıyor. )

22- Mustafa Kutlu — Ya tahammül ya sefer

23- Cemil Meriç — Bu ülke

24- İslam’ın Dirilişi — Sezai Karakoç (İnce temel kitaplar arasında)

25- Geleceğimizde İslâm Var-Roger Garaudy

26- Doğu ve Batı Arasında İslâm-Aliya İzzetbegoviç. (Ağır ve derin bir kitap)

27- Okulsuz Toplum-Ivan Illich-Birey Toplum Yayınları.

28- Yoldaki İşaretler-Seyyid Kutup (Bu kitaptaki amaç çileyi körüklemek, şevki çile ile beslemeyi hedeflemek)

29- Abidler Yolu — İmam Gazali (Yine titretecek bir kitap)

30- Hasan el-Benna — Hatıralarım (Düsturlar çıkarılacak baş ucu kitaplarından)

— — — — — — —

2. Ayak

1- Kur’an-ı Kerim (Her müslüman her gün birkaç sayfa da olsa Kur’an okumaya gayret etmelidir. Okumayı bilmiyorsak telefona Elif Ba uygulaması indirip başlayabiliriz.)

2- Büyük İslam İlmihali — Ömer Nasuhi Bilmen(İlmihal bilgisi müslümanlarca ezbere bilinmelidir. Adeta gramer bilgisi gibi insanın ruhuna yerleşmelidir. Her zaman baş ucunda bulunmalı)

3- İman ve Küfür Muvazeneleri (Bu asırda dalalet fen ve felsefeden geliyor. Bunu kırıp atmak için Risale-i Nur Külliyatı’nın gençlerce okunması büyük önem arz ediyor.)
4-Asayı Musa (Allah’ın varlığının her yerde göründüğünü Kur’an ayetlerini tefsir ederek açıklayan bir şaheser.)
5-Lemalar (Kur’an’ın hükümlerinin akla aykırı olmadığını bilakis aklı birebir muvafık olduğuna dair binlerce delili muhteva ediyor)
6- Mesnevi-i Nuriye (Zevk vererek okunan, düsturları peş peşe insana yerleştiriyor)
7- Mektubat (Mektuplar/ İlmi sorulara cevaplar içeriyor)
8- Tarihçe-i Hayat ( Bir İslam mücahidinin hayatını görüp şevke gelmek açısından çok mühim)
9- Sözler ( Hikayecikler suretinde temsillerle İslam esaslarını anlatan bir kitap)
10- Şualar
11-Barla Lahikası (Mektuplar içeriyor. İslam davasında yol alacağımız metodları öğrenmek açısından önemli)
12-Kastamonu Lahikası
13-Emirdağ Lahikası
14- İşaretül İcaz (Fatiha ve Bakara suresi tefsiri)

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store