ALLAH’IN VARLIĞINA 3 DELİL

Yazımı asrın müceddidinin muhteşem bir sözüyle bitirmek istiyorum. ‘’San’atlı bir eser, sanatkarı icab eder.’’
Bu asırdaki insanların çoğunluğu neye inanmıyordu? Görmediğime inanmam diyordu. İşte gözlerimizin önünde olup
bitenler. Bir sürü sanat eseri ve hepsi aynı dille, aynı sanatkarın metodu ile tasarlanmış. Evimizde masanın üzerinde
çok güzel şekil verilmiş bir vazonun, sanatkarı olduğundan şüphe etmezken, şu kainatta var olan bir güle yada bir
insana ya da bulutlara, toprağa, dağa, taşa şeklini veren de biri olmalıdır diye düşünüyorum. Ancak hala çoğu
reddeder.

‘’Biz insanı gerçekten en güzel bir biçimde yarattık.’’

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store