OY VERMEK ŞİRK MİDİR?

“Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez…” (Bakara 286)

“…Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, kâfir olanlardır.” (Mâide 44)

“…Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, zalim olanlardır.” (Mâide 45)

“Yûsuf, ‘Beni ülkenin hazinelerine bakmakla görevlendir. Çünkü ben iyi koruyucu ve bilgili bir kişiyim’ dedi.” (Yusuf 55)

  1. Puta tapan müşriklerin liderlik ettiği bir yönetimde vazife alan son Peygamber, ömrünün bir döneminde bunu yaparak Allah’a şirk mi koşmuştur?(!)
  2. Başka sorum yok!

“Yolculuğa çıktığınızda, yaşça en küçüğünüz de olsa, en iyi okuyan (en bilgili olan)ınız size imam olsun. İmamınız emirinizdir.” (bk. Ali el-Kârî, Mirkât, VII, 456)

  1. Adalet:

“Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevketmesin. Adaletli olun, çünkü o, takvaya daha yakındır…” (Mâide 8)

“Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor…” (Nisâ 58) 3. İstişâre ile iş yapma:

“…Onların işleri de, kendi aralarında bir istişâre(danışma) iledir…” (Şûrâ 38)

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Fatih YILDIZ

Fatih YILDIZ

More from Medium

Noobie teach Model-View-Controller

What is smm panel free? Have you heard its name?

https://zosmm.com/

Bottom bracket thoughts on my new bike